ေက်းဇူးတင္လႊာ

ကိုသၾကၤန္ ကို ပထမဦးဆံုးေက်းဇူးတင္လိုပါတယ္။
ကိုသၾကၤန္ blog (smsy.iblogger.org) က ေန အမ်ားၾကီးေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ ့ ကၽြန္ေတာ္မၿမင္ခဲ့တဲ့ အမွားေတြကို ရွာေဖြေပးခဲ့တယ္။

2 thoughts on “ေက်းဇူးတင္လႊာ”

  1. Hello KTH!!

    What an awesome website!! THANKS! i can smell home. It’s so cool just to be able to read Burmese. Why don’ t you upload some music too.

    Your friend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ရသ၊သုတစုစည္းမႈ