ၿမန္မာစာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း

ၿမန္မာစာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္းပါ ။ pdf အေနႏွင့္ သိမ္းထားနုိင္ပါသည္

http://wiki.apytz.net/burmese_orthography.pdf

ၿမန္မာစာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း Web Site ပံုစံႏွင့္ အလြယ္တကူၾကည့္နုိင္ပါသည္။

http://myanmarwords.pikay.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>