လဲက်တဲ့ေနရာမွာပဲ လဲွမေနဖို႔….

“လဲက်တဲ့ေနရာမွာပဲ လဲွမေနဖို႔၊ အၿမဲတမ္း အသင့္အေနအထားမွာရွိဖို႔၊ ႏြားသိုးတစ္ေကာင္လို အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ အျမန္ထိုးတက္ဖို႔ လက္ေဝွ႔ပညာက ကၽြန္ေတာ္ကိုသင္ခဲ့ပါတယ္”

“အဘိုးအိုနဲ႔ပင္လယ္” ဆိုတဲ့ ကမာၻေက်ာ္ နာမည္ရစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးခဲ့တဲ့ ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာ Ernest Miller Hemingway ေၿပာခဲ့တဲ့စကားပါ။

http://nineninesanay.blogspot.com/2009/08/blog-post_25.html

ကၽြန္ေတာ္တို ့လည္း လက္ေ၀ွ ့ပညာမတတ္ရင္ေတာင္ သူလိုပဲ က်ိဳးစားရေအာင္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>