စကၤာပူနိုင္ငံသား အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲမလား။

စကၤာပူနိုင္ငံသား အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲမလား။
ဒီေမးခြန္းက အေတာ္ အေရးၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။
လူဘ၀ တစ္ခုသာမက မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလံုးအတြက္ပါ အေရးပါတဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္တစ္ခုပါ။

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခိုင္မာစြာခ်နိုင္ဖို ့ရွုေတာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ေလ့လာဖုိ ့လိုလိမ့္မယ္။
အခုေနာက္ထပ္ အၿမင္တစ္ခုကို တင္ၿပလုိက္ပါတယ္ ။
ဒါမွာ download လုပ္ပါ။
ပထမ အၿမင္နဲ ့၊ ဒုတိယအၿမင္ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ပိုမို ခိုင္မာစြာဆံုးၿဖတ္နုိင္မယ့္လုိ ့ ယံုၾကည္ပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>