ကြန္ပ်ဳတာ အေရွ ့မွာ အခ်ိန္နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္

ကြန္ပ်ဳတာ အေရွ ့မွာ အခ်ိန္နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္
အေန၊အထိုင္ ဆင္ၿခင္ပါ။
လြန္မွ ကုသၿခင္းထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်ိန္ရတိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

pdf ႏွင့္ သိမ္းထားရန္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>