ၿမန္မာ စကားပံုမ်ား

ၿမန္မာ စကားပံုမ်ား – http://www.mmproverb.com/ web site ပါ။ ၿမန္မာစာ၊ ၿမန္မာ့အေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေဟာင္းေစရေအာင္ စနစ္တက် စုစည္းထားတဲ့ အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ က်ိဴးစားအားထုတ္မွုတစ္ခုပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>