အခြင့္အေရး ဆိုတာ အၿမဲရွိေနတာပါ

When it is dark enough, you can see the stars.

- Charles A. Beard


အခြင့္အေရး ဆိုတာ အၿမဲရွိေနတာပါ။
အေမွာင္စိုးမိုးေနလို ့ ဘာမွလုပ္လို ့မရဘူးလို ့ လက္မေလွ်ာ့လိုက္ပါနဲ ့။
ေမွာင္မိုက္တဲ့ညေတြမွာ ၾကယ္ေတြဟာ ေကာင္းကင္မွာ ပိုမုိ လင္းလက္ပါတယ္။

အခ်ိန္တိုင္းမွာ သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ – ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ သင္လုပ္သင့္တာတစ္ခုကို ေတြ ့ပါလိမ့္မယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>