ျမန္မာက်မ္းဂန္မ်ားမွ ေပးေသာ သင္ခန္းစာ

ဧကနိပတ္ေဒဝဓမၼဇာတ္၌ ဘီလူးႏွင့္ မင္းသား အေမးအေျဖ-

ဘီလူးက – “မင္းသား … ေလာက၌ အဘယ္တရား အျမတ္ဆံုးနည္း
မင္းသားက-“ ယကၡ – မညႇဥ္းဆဲျခင္း တရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏

ဘီလူးက- “မင္းသား … အဘယ္သူကို သူေတာ္ေကာင္းေခၚ၍ အဘယ္သူကို သူယုတ္မာ ေခၚသနည္း
မင္းသားက- “ ယကၡ – သတၱဝါတို႔အား သနားသူကို သူေတာ္ေကာင္းေခၚ၍ ရက္စက္သူကို သူယုတ္မာဟု ေခၚပါသည္

ဘီလူးက – “မင္းသား … လူ၏ အၾကီးဆံုးရန္သူကား အဘယ္နည္း
မင္းသားက- “ယကၡ – လူ၏ အၾကီးဆံုး ရန္သူမွာ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္၏

ဘီလူးက – “မင္းသား – စဥ္းစားခ်ိန္ဆ၍ ျပဳသျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရမည္နည္း
မင္းသားက- “ယကၡ - အလံုးစံုတို႔၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း အက်ဳိးရ၏

 

သူေတာ္ေကာင္း ႏွင့္ သူယုတ္မာ ကို ေကာင္းမြန္စြာ ခြဲၿခားဆံုးၿဖတ္နုိင္ပါေစ။

source : http://mizzimaburmese.com/edop/songpa/3146-2009-06-10-10-35-32.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>