“စြမ္း”

ႏွလုံးသားတံခါး
ပိတ္ကာထားလည္း
ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္
ခ်ယ္လွယ္ပိုင္စိုး
သူစြမ္းႏိုင္၏…။

ကာလမ်ားစြာ
ရွည္ၾကာလာသမွ်
ခ်စ္ခ်င္းတရား
တိုးသထက္တိုးကာ
သံေယာဇဥ္ႀကိဳး
ထပ္ထပ္ေႏွာင္တင္း
ခ်စ္ခ်င္းတိုးေအာင္
သူစြမ္းေစ၏…။

အတားအဆီး
မွန္သမွ်ကို
ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား
ခက္ခဲခရီးၾကမ္း
ျဖတ္သန္းရင္းျဖင့္
ႏွစ္ကိုယ္တူခရီး
ပန္းခင္းလမ္းကို
အတူတကြ
ေလွ်ာက္လွမ္းရဲဖို႕
သူစြမ္းႏိုင္၏…။

အိုဘယ့္ …အေမာင္
လံုၿခံဳပိတ္ထား
ကၽြန္မ အခ်စ္မ်ား
ဖြင့္ခ် ၀န္ခံ
တိုးပြားေစရန္
ဘယ္အရာက
စြမ္းေစသလဲ
အေျဖတစ္ခုေတာ့
ေျပာေစလို၏…။

ေျဖၾကားစကား
နာလိုလွ၏…။
ၾကားလိုလွ၏…။

သိမ့္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>