ရွိ ပါ ေစ

သန္စြမ္းသူ ျဖစ္ဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ အခက္အခဲ ရွိပါေစ။

လူသားဆန္ဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ ပူေဆြးမႈေတြ ရွိပါေစ။

ေပ်ာ္ရႊင္သူ ျဖစ္ဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ ဖန္တီးမွုေတြ ရွိပါေစ။

ခ်စ္တတ္သူ ၿဖစ္ဖို ့လံုေလာက္တဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မွုေတြ ရွိပါေစ။

အဓိပၸါယ္ရွိေသာေန ့တစ္ေန ့ၿဖစ္ဖို ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိပါေစ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>