အညာေက်းလက္ဟာသမ်ား

ဥာဏ္ၾကီး႐ွင္သူႀကီးမင္း

 

ေမာင္ျမရဲ႕ ျခံထဲကပန္းပင္ေတြကို ေမာင္လွရဲ႕ဆိတ္က ၀င္စားတယ္။

ေမာင္ျမက စိတ္ဆိုးလို႕ ဆိတ္ကို ႐ိုက္သတ္တယ္။

ေမာင္လွက မခံႏိုင္လို႕ ေမာင္ျမကို ထင္းေခ်ာင္းနဲ႕ လွမ္းပစ္တယ္။

ေမာင္ျမကို မထိဘဲ ေမာင္ျမမိန္းမဗိုက္ကုိထိၿပီး ကိုယ္၀န္ပ်က္က်သြားတယ္။

အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႕ ဥာဏ္ၾကီး႐ွင္သူၾကီးထံကိုေရာက္သြားေတာ့ သူၾကီးမင္းဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္ပံုက

 
`ေမာင္လွက ေမာင္ျမရဲ႕ ပန္းပင္ေတြကို ျပန္စိုက္ေပးလိုက္၊

ေမာင္ျမက ေမာင္လွရဲ႕ဆိတ္ကုိ ျပန္ေလ်ာ္ေပးလိုက္၊

ေမာင္လွက ေမာင္ျမမိန္းမကို ကိုယ္၀န္႐ွိေအာင္ျပန္လုပ္ေပးလိုက္၊

ကဲ ေက်နပ္ၾကၿပီလား။´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>