ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္း

“ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းခ်ျခင္းသည္ လူကိုပင္ပန္းေစသည္။”
— ေအာ္ပီက်ယ္

ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်မိတဲ့ စကားတစ္ခုပါ။
ကၽြန္ေတာ္နားလည္လိုက္မိတာက – ဆံုးၿဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ၿပီးတာနဲ ့ရပ္ေနလို ့မရပါဘူး။

ဒီဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ရမလဲ- အစီအစဥ္ (plan) ဆြဲရမယ္။
အစီအစဥ္ ကို စတင္ဖို ့လိုအပ္ေသာ အရာေတြကို သိေအာင္ လုပ္ရမယ္။
လိုအပ္ေသာ အရာေတြကိုသိၿပီးရင္- ရွိလာေအာင္ လုပ္ရမယ္။
ၿပီးေတာ့ မွားနုိင္ေသာ အရာ။ လြဲနိုင္ေသာအၿဖစ္အပ်က္ေတြ အတြက္ ၿပင္ဆင္ကာကြယ္ရမယ္။
.
. .
ဒီလို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ စဥ္းစားမိရင္။ ၿပင္ဆင္ၿပီးရင္ အရာရာ လြယ္ကူလိမ့္မယ္လို ့ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္မိသည္။

ဥပမာ- မနက္ၿဖန္ ေက်ာင္းသြားမယ္ – ဆံုးၿဖတ္ၿပီးေနာက္ ဘာမွ မစီစဥ္ထားရင္။
မနက္ၿဖန္မွာ သင္ ပင္ပန္းမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ေက်ာင္းသြားဖို ့အက်ီအစ ။ စာအုပ္ အလယ္။ ဖိနပ္အဆံုး တကုန္းကုန္းနဲ ့ မနက္ၿဖန္မွာ ပင္ပန္းစြာ ေက်ာင္းသြားရလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့(ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္) ဘာမွ မစီစဥ္ဘဲ- ဆံုးၿဖတ္တတ္တယ္။
လုပ္မယ္။ သြားမယ္ – ဆိုတဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်ၿပီး ရပ္တန္ ့ေနခဲ့တယ္။
အခ်ိန္တန္လို ့ ဆံုးၿဖတ္ထားတဲ့အတုိင္း လုပ္ရ။ သြားရေတာ့မယ္ – ဆိုမွ ဆင္ေၿခေတြေပး ေလးကန္ေနတတ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ၿမင္ေတြ ့ဖူးတာကေတာ့ ေအာင္ၿမင္တဲ့သူေတြသည္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္း မခ်ဘဲ။ ေမွ်ာ္ေတြး ၊ ၿပင္ဆင္ ၿခင္းေတြကိုပါ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၿပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

“ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းခ်ျခင္းသည္ လူကိုပင္ပန္းေစသည္။”
— ေအာ္ပီက်ယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>