ဘ၀ တြင္ ရွံဳးနိမ့္ရၿခင္း တရားဆယ္ပါး

၁။   ဘ၀တြင္ တိက်ၿပတ္သားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မရွိၿခင္း။
၂။   အဆိုးၿမင္ၿခင္း၊ အၿပဳသေဘာမေဆာင္ၿခင္း
၃။   အတတ္ပညာမဲ့ၿခင္း၊ အတတ္ပညာ မဆည္းပူးၿခင္း
၄။   ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်တတ္ၿခင္း၊ မခ်နုိ္င္ၿခင္း၊ အမွားဆံုးၿဖတ္ၿခင္း
၅။   လူမူဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းၿခင္း
၆။   ၿပင္းၿပထက္သန္ေသာာ စိတ္ထား မရွိၿခင္း
ရ။   အယံုလြန္ၿခင္း၊ အယံုလြယ္ၿခင္း၊ အားနာၿခင္း
၈။   ေၾကာက္ရြံ ့ၿခင္း၊ ရိုးရာ အစြဲအလမ္းၾကီးၿခင္း
၉။  ရတာထက္ ပိုသံုးစြဲၿခင္း
၁၀။ အၿမန္သေ႒းၿဖစ္လာၿခင္း

One thought on “ဘ၀ တြင္ ရွံဳးနိမ့္ရၿခင္း တရားဆယ္ပါး”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>