ေဇာ္ဂ်ီ ဖြန္ ့

ေဇာ္ဂ်ီ Version အသစ္ http://Zawgyi.net မွ ဆြဲယူႏိုင္ပါျပီ

ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာယူနီကုတ္ စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Zawgyi-One Font Version အသစ္ကို အခမဲ့ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ Version သစ္မွာ Zawgyi-One-20071230.ttf ျဖစ္ျပီးထူးျခားခ်က္မွာ ယခင္ဗား႐ွင္းမ်ားတြင္ မပါ႐ွိေသာ Zawgyi key သီးျခားပါ႐ွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Zawgyi key ပါ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပတ္ဆင့္႐ိုက္ရာတြင္ Zawgyi key ေျပာင္း၍ လက္ကြက္အတိုင္း ႐ိုက္႐ံုျဖင့္ ရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ key အေပၚ စာလံုးမ်ား ပတ္ဆင့္႐ိုက္လိုပါက Zawgyi key ေျပာင္း၍ Shift ခံ႐ိုက္႐ံုျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ပိုမိုလြယ္ကူသည့္ အခ်က္မွာ Win font သံုးတတ္သူမ်ား သံုးႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဗား႐ွင္းအသစ္တြင္ ယခင္ Zawgyi font ကိုအသစ္ထပ္မံထည့္သြင္း ျပဳျပင္ထားရာ ယခင္ေဖာင့္ကဲ့သို႕ PDF ထုတ္သည့္အခါ သေ၀ထိုးမွ A သို႕ေျပာင္းလဲသြားတတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထားသည့္အျပင္ သုညႏွင့္ ၀လံုး ကိုခြဲျခားေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ၀လံုးကို႐ိုက္လွ်င္ Shift ႏွင့္ Plus key (+) ကိုတြဲျပီး႐ိုက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးထုတ္ Keyboard Version မွာ System Fonts ေတြကိုပါ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းေပး ေထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ အလုပ္မ႐ႈပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗား႐ွင္းအသစ္ကို သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဗား႐ွင္းမ်ားကို Uninstall လုပ္ရန္လိုအပ္ျပီး ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အျပင္ ဗား႐ွင္းသစ္ Keyboard ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ဗား႐ွင္းအသစ္မွာ ၂၀၀၇ ခုနစ္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႕က ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ေသာ Zawgyi-One-20071204.ttf ေနာက္အသစ္ထြက္ေသာ ဗား႐ွင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါဗား႐ွင္းအသစ္ကို http://Zawgyi.net ၀က္ဆိုက္မွ download ဆြဲယူအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

One thought on “ေဇာ္ဂ်ီ ဖြန္ ့”

  1. ယခင္ေဇာ္ဂ်ီ font ကို ျဖဳတ္၍ မရပါ. သို႔မဟုတ္ဤအၫႊန္းအား ေသခ်ာနားမလည္ ၍ျဖစ္မည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>