ျမစ္ေကာ – ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)

ျမစ္မေကာေအာင္လုိ ့
သစ္ေတာတုိ ့စိမ္းရေပမည္ …
ေရေ၀ေတာေတြ ဆုိင္းစုိ ့စုိ ့
… မွဳိင္းညိဳ ့ညိဳ ့မွဳန္ရီရီ …
ခ်င္းတြင္းနဲ ့ဧရာ၀တီ
ေရျပာၾကည္သမွ် ျမန္မာ့ေသြးေဟ့ …
တေတာလုံးေျပာင္
တေတာင္လုံးလင္း
ျမစ္က်ဥ္းကာေသာင္ေတြေပၚေတာ့
ေနာင္အရွည္မေမွ်ာ္ ျမန္မာေပ်ာက္ေအာင္လုိ ့
ကုိယ့္ေသြးကုိ ကုိယ္ျပန္ေသာက္ျပီလား
………. စုိးေၾကာက္ဖြယ္အျဖစ္သေဘာ
………. ျမစ္ေကာတဲ့ေန ့။ ။

ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>