ဆံုမွတ္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
တရပ္၊တေနရာဆီက လာခဲ့ေပမယ့္
ေနရာတေနရာမွာ ဆံုေတြ ့တဲ့အခါ။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
အၾကိဳက္မတူေပမယ့္ လိုက္တူုေပးခဲ့ေသာအခါ
ကၽြန္ေတာ့္အၾကိဳက္ကို သူဖန္တီးေပးခဲ့တာ။
သူ ့အၾကိဳက္ ကို ကၽြန္ေတာ္ဖန္တီးေပးခဲ့တာ။

ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ေသာအရာ
သူၾကိဳက္ေပမယ့္ စြန္ ့လႊတ္ခဲ့တာ။
သူ မၾကီဳက္ေသာအရာ
ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္ေပမယ့္ စြန္ ့လႊတ္ခဲ့တာ။


ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
သူသိေသာအရာ ကၽြန္ေတာ္ မသိ။
ကၽြန္ေတာ္ သိေသာအရာ သူမသိ။
မသိတာေတြ၊ မရွိတာေတြ
သိတာေတြ၊ ရွိတာေတြ
မွ်ေ၀ေပးေသာအခါ။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
ကၽြန္ေတာ္ ရံွဴးနိမ့္ေသာအခါ
အနားမွာရပ္ကူအားေပးခဲ့တာ။
သူလဲက်တဲ့အခါ
ကၽြန္ေတာ္ ေထြးေပြ ့ထားခဲ့တာ။

ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ၿမင္တဲ့အခါ
သူအတြက္ ေနရာတစ္ခု မွ်ေ၀ေပးခဲ့တာ။
သူေအာင္ၿမင္တဲ့အခါ
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေနရာတစ္ခု ဦးစားေပးခဲ့တာ။

ကၽြန္ေတာ္ ေဒါသရွိလာတဲ့အခါ
သူ နားလည္ေပးခဲ့တာ။
သူ စိတ္ဆိုးတဲ့အခါ
ကၽြန္ေတာ္ သူ ့ကို ပစ္ပယ္မထားခဲ့တာ။

ကၽြန္ေတာ္ မေၿပာေပမယ့္
သူ သိေနခဲ့တာ
သူ မေၿပာေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္ နားေထာင္ေပးခဲ့တာ။

ကၽြန္ေတာ္ လက္မကမ္းႏိုင္တဲ့အခါ
သူ ့လက္ကမ္းေပးခဲ့တာ။
သူ မေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္တဲ့အါ
ကၽြန္ေတာ္ လမ္းခင္းေပးခဲ့တာ။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာ
တခါတရံ အေရွ ့ႏွင့္အေနာက္
တခါတရံ ေတာင္ႏွင့္ေၿမာက္
မေတြ ့ၿဖစ္ေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
သူ ့အတြက္ ေနရာတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ဆီမွာ
ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ေနရာတစ္ခု သူ ့ဆီမွာ
ေနရာ တစ္ေနရာ အၿမဲရွိေနတာ။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
တရပ္၊တေနရာဆီက လာခဲ့ေပမယ့္
အၾကိဳက္ေတြ ထပ္တူမညီေပမယ့္
သိတာေတြ၊ ရွိတာေတြ မတူညီေပမယ့္
သူ ့အတြက္
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္
ေနရာတစ္ခု ထပ္တူညီစြာ ရွိေနတာ- ဆံုမွတ္ပါ။

ဆံုမွတ္မွာ
မွ်ေ၀ေပးခဲ့တာ-

ဆံုမွတ္မွာ
ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ-

ဆံုမွတ္မွာ
အလွဆံုးေသာအရာကို တည္ေဆာက္ေနတာ-

ဆံုမွတ္မွာပဲ
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ
သူ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္
အတူတူေနၾကတာ။

KoKTH
2009 Valentine Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>