မွန္ရာကို သစၥာဆုိပါမည္

ထြန္းထြန္း ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို တုိ ့ရဲ့ ဟာသ ပ်က္လံုး

[stream provider=video flv=x:/www.fileden.com/files/2008/2/4/1739086/sanchaung/Video/the_truth.flv img=x:/www.fileden.com/files/2008/2/4/1739086/sanchaung_logo.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=bottom bandwidth=med autostart=false /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>