ေသြး

နုိ ့တုိက္သတၱ၀ါတုိ ့၏ ေသြးသည္ အနီေရာင္၊ အင္းဆက္ ပိုးေကာင္မ်ား၏ ေသြးသည္ အ၀ါေရာင္။ ေက်ာက္ပုစြန္ တုိ ့၏ေသြးသည္ အၿပာေရာင္။

ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္း နွလံုးသည္ ေသြး ၂000 ဂါလန္ကို ပို ့လႊတ္ေပးသည္။

အမ်ိဳးသားတုိ ့၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ေသြး ၅.၆ လီတာ ရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးတုိ ့၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ေသြး ၄.၅ လီတာ ရွိပါသည္။

ေသြးနီဥ ၁၀၀၀ တြင္ ေသြးၿဖဴဥ ၁ ဥ ရွိနုိင္သည္။
ေသြးနီဥ တစ္ဥ၏ ပ်မ္းမွ် သက္တမ္းသည္ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၿဖစ္သည္။
ေသြးၿဖဴဥ တစ္ဥ၏ ပ်မ္းမွ် သက္တမ္းသည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ၿဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>