ျမစ္မ်ားမွတ္စု

အေမဇံု

ဂရိပံုျပင္ေတြထဲက မိန္းမၾကမ္းစစ္သည္ေတြေပါက္ဖြားရာေဒသလို႕လည္း ေျပာတယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕စကားအရေတာ့ Amassona
အဓိပၸာယ္က “ေလွတို႕ကိုဇီ၀ိန္ေခၽြသူ” (boat destroyer)

မစၥက္စပီ

ဌာေန လူနီ႐ိုင္းေတြရဲ႕ ဘာသာစကားအရ Misi Sipi
အဓိပၸာယ္က “မဟာအာေပါ” (big water)

ႏိုင္းလ္

ကမၻာ့အ႐ွည္လ်ားဆံုးျမစ္။ ဂရိလို Neilos ၊ လက္တင္လို Nilus
အဓိပၸာယ္က ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္၊ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရဲ႕ သမိုင္းအစ

ဂဂၤါ

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေစာင့္နတ္၏ သမီးေတာ္။
ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားမတစ္ပါးရဲ႕ အမည္။
(သူရႆတီျမစ္ စီး၀င္ရာ…)

ယန္စီ

အာ႐ွမွာ အ႐ွည္လ်ားဆံုးျမစ္။
တိဘက္မွာ “ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားရာျမစ္”
တ႐ုတ္မွာ “ေ႐ႊသဲ၀ါျမစ္” (Golden Sand River) အမည္ရခဲ့တဲ့ျမစ္
ေမာ္စီတုံး ကဗ်ာေရးခဲ့တဲ့ျမစ္။

မဲေခါင္

ကေမၻာဒီးယားမွာ Mekong
တိဘက္မွာ Dzu-chu
တ႐ုတ္မွာ Liancang Jiang
ထိုင္းမွာ Mae Nab Khon
ဗီယက္နမ္မွာ Song Tien Giang
ခမာနီေတြေၾကာင့္ ေသြးစြန္းခဲ့တဲ့ ျမစ္။

ဧရာ၀တီ

သကၤ႐ိုက္ဘာသာစကားအရ Airavati
အဓိပၸာယ္က elephant river
ဆင္မ်ား မွီတင္းေနထိုင္ရာ ျမစ္။

သစၥာနီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>