စကၤာပူရဲ့ လက္ထပ္မွဳနွဳန္း

စကၤာပူ နုိင္ငံရဲ့ လက္ထပ္မွဳနွဳန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ၆.၆ ရာခိုင္ႏွုန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ဒီလက္ထပ္မွဳနွဳန္းကို အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ အသက္ ၄၄ ႏွစ္ အတြင္း နုိင္ငံတြင္းအၿမဲေနထုိင္ေသာ (citizen ႏွင့္ PR) လက္မထပ္ရေသးသူမ်ားကို အေၿခခံၿပီး DOS (Department of Statistics) မွ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

၂၀၁၀ တြင္
လက္မထပ္ရေသးသူ အမ်ိဳးသား ၁၀၀၀ တြင္ ၃၉.၉ ရာခိုင္ႏွုန္းသာ လက္ထပ္ခဲ့သည္။
လက္မထပ္ရေသးသူ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၀ တြင္ ၃၇.၂ ရာခိုင္ႏွုန္းသာ လက္ထပ္ခဲ့သည္။
၂၀၀၉တြင္
၄၃.၆ ႏွင့္ ၄၁.၁ အသီးသီး ရွိခဲ့သည္။

သုိ ့ေသာ္ လူမ်ိဳးၿခားမ်ားကို လက္ထပ္မွဳမွာ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးလာခဲ့သည္။ ထိုသို ့လူမ်ိဳးၿခားမ်ားကိုလက္ထပ္မွဳ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ တရုတ္လူမ်ိဳးနွင့္ အၿခားေသာ တရုတ္မဟုတ္ေသာ -မေလးရွား။ အိႏိၵယ လူမ်ိဳးတို ့၏ လက္ထပ္မွုမ်ားၿဖစ္ပါသည္။

NUS မွာ sociologist Tan Ern Ser  က ဤသို ့ ေထာက္ၿပထားပါသည္။
အထူးသၿဖင့္ အသက္ ၃၀ ေအာက္ လက္ထပ္မွဳႏွဳန္းမွာ အေတာ္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ဘာေၾကာင့္လဲ-
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိလာၿခင္းက အဓိက အခ်က္ၿဖစ္ေနလွ်က္ရွိေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ  ပိုမုိ မ်ားၿပားၿမင့္မားလာၾကသည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၉ ႏွစ္ အတြင္း လူငယ္မ်ား၏ လက္ထပ္မွဳမွာ

  • အဆင္ၿမင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္၊
  • မိသားစု တာ၀န္

မ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းသြားသည္။

ကနဦး လက္ထပ္မွဳပဲ က်ဆင္းတာလား။
ကြဲရွင္းၿပတ္စဲမူ၊ အတူမေနဘဲ ကြဲေနမူ နွဳန္းကေရာ က်ဆင္းလာပါသလား။
– ကြဲရွင္းၿပတ္စဲမူ၊ အတူမေနဘဲ ကြဲေနမူက အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားပါသည္။
၂ ရာခိုင္ႏွုန္း မွ ၁.၉ ရာခိုင္ႏွုန္း သို ့က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

Source: http://sg.news.yahoo.com/blogs/singaporescene/marriage-rates-drop-historic-low-2010-survey-155206640.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>