၃ႏွစ္ျပည့္ နာဂစ္

လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္

“နာဂစ္”

ဒီအျဖစ္ဆိုးက ဒီေန႕ညမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ။

တစ္သက္မွာ ဒီတစ္ခါ

……ေနာက္တစ္ခါ ဆိုတာ

ဘယ္ေတာ့မွ မလာခဲ့ပါနဲ႕။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>