သင္ယူျခင္း

စဉ္းစား ေတြးေတာမႈမရိွဘဲ ပညာသင္ယူေနျခင္းသည္ အခိ်န္ကို အလဟႆ ျဖုန္းဆီးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သင္ယူမႈမရိွဘဲ စဉ္းစားေတြးေခၚျခင္းမႈကား ၾကီးစြာေသာ ေဘးဒုကၡကို ျဖစ္ေနနိုင္သည္။
ကြန္ျဖူးရွပ္စ္ (Confucius )

အခိ်န္ေတြလည္း အလဟႆ မျဖစ္ရပါလို၏။
ေဘးဒုကၡလည္း မၾကံ ု၇ပါလို၏။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>