ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးအရာ

ဘယ္အရာဟာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးလဲ –

.

..

ေသၿခင္းတရားလား။

အမုန္းတရားလား။

ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးအရာကေတာ့ – ကိုယ့္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုယ့္အမွားပါပဲ။

ကိုယ့္အမွားေၾကာင့္ ကိုယ္ ေနာင္တ ရေနတာ၊
ကိုယ့္အမွားေၾကာင့္ ကိုယ္ ငိုေၾကြး ေနရတာ၊

KoKTH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>