တတ္နုိင္သေလာက္ ကူညီေပးပါ။

Haiti  မွာ ေၿမငလ်င္လွဳပ္ခဲ့တယ္။ လူေတြ အမ်ားၾကီး ေသေၾက၊ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။

မိမိ ကူညီနုိင္တဲ့ အထဲက တတ္နုိင္သေလာက္ ေစတနာထားၿပီး ကူညီေပးပါ။

http://www.google.com/relief/haitiearthquake/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>